Arbejdspligt

§ 7.

Til udførelse af fælles arbejde til fordel for foreningen er medlemmer pligtig til 2 x 2 timers pligtarbejde i sommerhalvåret.

IndkaIdelse til pligtarbejde varsles ved opslag i foreningens skabe, alternativt fremsendes indkaldelsen til medlemmet i så god tid, at et medlem, der eventuelt er forhindret i at møde den pågældende arbejdsdag, viI kunne bytte med et andet medlem eller indsætter en stedfortræder.

Deltager hverken medlemmet eller en stedfortræder for medlemmet i den varslede arbejdsdag, kan medlemmet pålægges at betaIe et af bestyrelsen fastsat gebyr, der viI være pligtig ydelse sammen med førstkommende haveleje.

Fælles arbejdspligt